Artikkeleita

Halonen, M. (2010). Äidinkieli, ensikieli, oma kieli. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(5). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-syyskuu-2010/aidinkieli-ensikieli-oma-kieli

Hussein, M. & Voipio-Huovinen, S. (2019). Edetään Espoossa: Omankielistä samanaikaisopetusta ja tukea oppilaille koulupolun eri vaiheissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 10(7). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2019/edetaan-espoossa-omankielista-samanaikaisopetusta-ja-tukea-oppilaille-koulupolun-eri-vaiheissa

Khezri, S. (2016). Luottamusta rakentamassa – Monikulttuurisen kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys lapsen kasvatuksessa ja identiteetin vahvistumisessa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 7(3). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-toukokuu-2016/luottamusta-rakentamassa-monikulttuurisen-kodin-ja-koulun-valisen-yhteistyon-merkitys-lapsen-kasvatuksessa-ja-identiteetin-vahvistumisessa

Latomaa, S. (2018). Ei joko−tai vaan sekä−että: kaikille kielille on tilaa ja tarvetta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2018/ei-joko-tai-vaan-seka-etta-kaikille-kielille-on-tilaa-ja-tarvetta

Muhonen, A. (2014). Suomi äidinkielenä -opettajien koulutus Ruotsin koulutuskartalle. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 5(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2014/suomi-aidinkielena-opettajien-koulutus-ruotsin-koulutuskartalle

Piippo, J. (2017). Näkökulmia oman äidinkielen opetukseen: kuntien kirjavat käytänteet. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 8(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2017/nakokulmia-oman-aidinkielen-opetukseen-kuntien-kirjavat-kaytanteet

Yli-Jokipii, M., Aksinovits, L., Salin, R. & Hautakoski, T. (2020). Oman äidinkielen osaaminen – hyödyntämätön resurssi. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(2). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/oman-aidinkielen-osaaminen-hyodyntamaton-resurssi

Raportteja

Kallioniemi, A. & Tainio, L. (toim.) (2019). Koulujen monet kielet ja uskonnot. Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 11/2019. Valtioneuvoston kanslia. Saatavilla: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161302/11-2019-KUSKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Oman äidinkielen opettajat ry (2019). Oman äidinkielen opetus Suomessa. Selvitys oman äidinkielen opettajien ja opetuksen tilanteesta. Saatavilla: https://www.ok-opet.fi/wp-content/uploads/2020/06/Oman_aidinkielen_opetus_Suomessa_raportti2019.pdf

Pyykkö, R. 2017. Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys kansallisen kielivarannon tilasta ja kehittämistarpeista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:51. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Saatavilla: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160374/okm51.pdf

Vaarala, H., Riuttanen, S., Kyckling, E. & Karppinen, S. (2021). Kielivaranto. Nyt! Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksen (2017) seuranta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Saatavilla: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/tutkimus/julkaisut/pdf-julkaisut/kielivaranto-nyt-_julkaisu_sivuittain-1.pdf

Oppaita

Latomaa, S. 2007 (toim.) Oma kieli kullan kallis – opas oman äidinkielen opetukseen. Opetushallitus. http://www.duoduo.fi/uploads/1/6/8/8/16885322/kir-oma-kieli-kullan-kallis.pdf

Oikeus kuulua joukkoon: Ehdotuksia monikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+raportti+Oikeus+kuulua+joukkoon/ec1c55cd-e547-3480-efab-63ff31d07446/ETNO+raportti+Oikeus+kuulua+joukkoon.pdf

Opetushallitus 2016. Oma kieli – oma mieli. Oppilaan oma äidinkieli. https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/oma-kieli-oma-mieli

Paksuniemi, M., Körkkö, M., Keskitalo, P. & Norvapalo, K. 2019 (toim.). Opaskirja oppilaan kohtaamiseen monikulttuurisessa koulun arjessa. Siirtolaisuusinstituutti. Saatavilla: https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2019/12/si-j-26-www.pdf?fbclid=IwAR2DGos-OzKRqD3ydP0IjKswZhJBo7ALtKeXGfBrL0FZbxyYHAVBJCdd_KQ

Tutkimuksia

Bärlund, P. (2020). Kuntatason kielikoulutusta kehittämässä: Autobiografinen tutkimus erään kieltenopettajan ammatillisesta kasvusta kuntatason kielikoulutuspoliittisessa kontekstissa. Väitöskirja. JYU Dissertations 277. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8268-3

Imppola, L. (2020). ”Suomi sydämessä” – Saksansuomalaisten Suomi-koulun oppilaiden, heidän vanhempiensa ja opettajiensa käsityksiä Suomesta, suomen kielestä ja Suomi-koulusta. Väitöskirja. Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8105-1

Koivusalo, N. (2020). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus oman äidinkielen opetuksen tilanteesta 2020-luvun taitteessa. Kandidaatin tutkielma. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Saatavilla: https://ethesis.helsinki.fi/repository/handle/123456789/31352

Sivustoja

Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi

Lukusilta: Oman äidinkielen taito on tärkeä.
https://lukusilta.fi/oppilaan-oman-aidinkielen-taito-on-tarkea/

Opetushallitus: Oman äidinkielen tukeminen.
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oman-aidinkielen-tukeminen

Lehtijuttuja

Aksinovits, L., Hautakoski, T. & Salin, R. 2020. Oman äidinkielen vahva hallinta tukee myös muiden kielten opiskelua. Helsingin Sanomat 28.2.2020.
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006421279.html?fbclid=IwAR1YLUjoGMoJNFRD-g4LW3D9ww5WboCTrG441Qh8eGuhb2Yt1W2HWRrgtKQ

Korkeakivi, R. 2019. Kumppanukset Larissa ja Pipsa opettavat suomea ja omia äidinkieliä rinnakkain. Opettaja-lehti 19.12.2019. Saatavilla:
https://www.opettaja.fi/tyossa/kumppanukset-pipsa-ja-larissa-opettavat-suomea-ja-omia-aidinkielia-rinnakkain/?fbclid=IwAR3emTUnIqOj_DjSIPQ2WMDVEqlWh9Vc24b7McYfkyqvOoD0SY0v_MWY2BE

Ruotsissa

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
https://www.regeringen.se/4adaaf/contentassets/77ca2476a2b9481098a6f2ec89e94f4a/for-flersprakighet-kunskapsutveckling-och-inkludering–modersmalsundervisning-och-studiehandledning-pa-modersmal-sou-201918

 

Valikko